Skip to main content

Ørsta kommune skriv:

Det er gjort funn av planten Landøyde fleire stadar i kommunen. Planten er giftig for storfe og hest, og ofte dødeleg. Landøyda er mindre giftig for småfe, men ver obs på at den også er farleg etter tørking og ensilering.

Landøyda er eit fleirårig ugras som veks i beiter og langs vegar og grøfter. Den har gule blomar på ettersommaren. Frøa spreier seg fort, det er derfor viktig at det vert sett i verk tiltak mot planta. Den kan motverkast på forskjellige måtar:

  • Sauebeiting
  • Fjerning med rota
  • Kjemisk motverknad: 400-500 ml/daa med Duplosan. Sprøytetid er når planten er utvikla med store rosettar.

Plantene bør samlast i plastsekkar og bli brent, eller bli kasta i restavfall. Bruk hanskar ved luking.

Ein oppmodar om at funn av planten Landøyda vert rapportert, gjerne til landbrukskontoret, eller ein kan sjølve registrere funn på  Artsobservasjoner.  

Leave a Reply