Skip to main content
Halleige kan vippsast til 579731 eller betalast til 3992 06 41567 Merk med namn/medlemslag/type hallleige.
Dersom du ynskjer det får du avtale om månadleg betaling.
Ta kontakt med Anne-Stine Foldal Aam på tlf 95942595 for faktura eller spørsmål om kva som inngår i dei ulike typene leige:.
Enkeltmedlem: kr 4200,- / halvtår kr 3000
Familiemedlem: kr 6500 heilt år – halvtår 4700
  • foreldre samt barn/søsken under 20 år i samme husholdning
  • heile familien må vere medlemmer i eitt av laga
Juniormedlem: kr 1300 heilår / kr 900 for halvtår
  • dette gjeld for juniormedlem til og med det året ein fyller 16 år som låner hest f eks instruktør eller som tek ridetimar i privat regi.
Enkeltleige: kr 250 per gong etter avtale med Anne-Stine
Anleggsleige kurs i laget sin regi: kr 100 pr dag (pr brukar og ikkje pr hest)
Haust- og julefeire leige for studentar i 2021: kr 500
Studentar og skuleelevar som ikkje bur her og er medlem i ett av laga kan ellers tegne særskilt avtale om halleige. Kontakt Anne-Stine F. Aam.
Leige av hall for arrangement av ekstern klubb/aktør: dette vert avtala særskilt med styret.
Du kan nytte denne QR-koden for betaling:

Leave a Reply